lichtbaken

Privacy

Op deze pagina willen wij je informeren over de wijze waarop wij je persoonsgegevens verzamelen en verwerken.

Welke gegevens houden we over jou bij?
- Identificatiegegevens zoals naam, adres, geboortedatum,… (en bij minderjarigheid van je wettelijke vertegenwoordigers)
- Mutualiteit
- Evt. gegevens over je gezondheid
- Evt. gegevens over je familieleden
- Evt. financiële gegevens
- Evt. gegevens over werksituatie of thuiscontext

Waarom houden we deze gegevens bij?
De persoonsgegevens worden door ons verwerkt met als doel ‘het bieden van een adequate, warme en kwaliteitsvolle zorg’.
We verwerken deze gegevens voor patiëntenzorg, boekhouding, marketing en communicatie.
We houden ons aan de wettelijke verplichtingen die ons als zorgverlener zijn opgelegd en zijn gebonden aan het beroepsgeheim.

Worden je gegevens met anderen gedeeld?
Bij de start van je begeleiding vullen we een toestemmingsformulier in. Je kan dit formulier op elk moment aanpassen.
Met jouw toestemming overleggen wij met belangrijke anderen in functie van een goede zorgverlening (huisarts, CLB, school, psychiater, …).
Bij minderjarigheid informeren we je wettelijke vertegenwoordigers.
Soms zijn we wettelijk verplicht om gegevens te delen.
Bij klachten of schadegevallen worden de nodige gegevens gedeeld. We handelen hierbij volgens de richtlijnen van de deontologische code van de  psychologen.

Hoe lang worden je gegevens bewaard?
We bewaren je gegevens volgens de richtlijnen van de psychologencommissie.

Uw rechten?
Je hebt recht op inzage van je eigen persoonsgegevens. Je kan deze gegevens opvragen, corrigeren en eventueel wijzigen. Indien je je patiëntendossier wil inkijken of daarvan een kopie wenst, kan je daartoe een schriftelijk verzoek sturen naar je zorgverlener.  
Indien je een inbreuk vermoedt op de verwerking van jouw persoonsgegevens en je zorgverlener kan geen uitsluitsel bieden, kan je een klacht neerleggen bij de Gegevensbeschermingsautoriteit www.gegevensbeschermingsautoriteit.be.
Je hebt het recht om met vragen of klachten met betrekking tot jouw patiëntenrechten in de geestelijke gezondheidszorg een ombudspersoon te contacteren https://oogg.be/.